KALİTE

 • BEBEK DOSTU HASTANE
 • DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR
 • HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 • İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
 • SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
 • SAĞLIKTA KALİTE VE PERFORMANS YÖNERGESİ
 • ZİYARETCİ VE HASTA REHBERİ

BEBEK DOSTU HASTANE

ANNE SÜTÜ HER BEBEĞİN HAKKIDIR

1. Anne sütü ve emzirmeyi destekleyen yazılı bir politikamız vardır.

2. Sağlık çalışanlarına anne sütü ve emzirme konularında düzenli olarak eğitim verilir.

3. Anne adaylarına, gebelik süresince, anne sütünün yararları ve emzirme yöntemleri konusunda bilgi verilir. Ücretsiz bilgilendirme sınıfları açılır.

4. Normal doğumlardan sonra yarım saat, sezaryandan sonra en geç bir saat içinde emzirmenin başlayabilmesi için anneye yardımcı olunur.

5. Anneye, hastanede kaldığı dönemde, doğru emzirme tekniği ve pozisyonları gösterilir, ortaya çıkan sorunlar anne ile birlikte çözülür.

6. Bebeğin anneden ayrı kalması gereken durumlarda sütün devamı için gerekli yöntemler anneye gösterilir ve uygulanılır.

7. Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça, yeni doğanlara anne sütünden başka bir gıda veya sıvı verilmez ve aileler bu konuda bilgilendirilir.

8. Anne ve bebeğin aynı odada, bir arada kalmaları sağlanır.

9. Bebeğin istediği kadar ve istediği sıklıkta emzirilmesi teşvik edilir.

10.Biberon veya emzik kullanılmaz ve bunların doğal emmeyi engellediği aileye anlatılır. Kurumumuzda anne sütü muadili ürünü destekleyen afiş, broşür bulundurulmaz. Personel, üzerinde anne sütü muadili ürün reklamı olan büyüme eğrisi, aşı kartı, takvim, kalem, poster gibi araç ve gereçler kullanmaz.

11.Emzirmeyi destekleyen grupların kurulması ve bu gruplara katılım teşvik edilir.

12. Taburcu olduktan sonra da anne ve babalar emzirme konusunda çocuk sağlık ekibinin sürekli destek ve yardımını alır, hastane ziyaretlerinde emzirme odasını kullanır.

DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR

Aşağıdaki Linklerden Dış Kaynaklı Dökümalara Erişebilirsiniz


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİNN YÖNETMELİK

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMLİĞİ

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

YANGIN YÖNETMELİĞİ

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ

HASTA HAKLARI UYGULAMA GENELGESİ

DOKÜMANLARIN ASILMASI GENELGE

BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI GENELGESİ

BİLGİLENDİRME VE TANITIM FAALİYETLERİ GENELGE

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ

SKS DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ REHBERİ

AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

YOĞUN BAKIM VE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HİZMET SUNUMU VE İŞLEYİŞ GENELGESİ

TRANSFÜZYON KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI VE GÖREVLERİ HAKKINDA GENELGE

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA YATAN HASTALARA İLİŞKİN UYGULŞAMALARI GENELGE

HASTA ODALARININ DÜZENLENMESİ GENELGESİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SIRASI GENELGE

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE YEŞİL ALAN UYGULAMASI GENELGE

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GENELGESİ

ÖZÜRLÜ KİŞİLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMU GENELGE

RADYASYON KAYNAKLARIYLA ÇALIŞAN PERSOENL GENELGESİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA ÇİÇEK BULUNDURMA GENELGESİ

TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI GENELGESİ

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNE HASTA YATIRILMASI GENELGE

HASTALARA HİZMET KALİTE STANDARTLARI AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ KILAVUZ

SKS İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ

SAĞLIKTA İNDİKATÖR YÖNETİM SİSTEMLERİ REHBERİ

SAĞLIKTA İNDİKATÖR YÖNETİM SİSTEMİ KILAVUZU

HEMŞİRELİK KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

KALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİİNİN SĞALANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON SİSTEMİ YÖNERGESİ

BAŞARILI EMZİRME İÇİN ON ÖNERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRDEK KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Hasta ve Çalışan Sağlığı Yönetmeliğini aşağıda yer alan bağlantıdan (PDF OLARAK) görüntüleyebilirsiniz..

Buradan Açınız

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

SAĞLIKTA KALİTE VE PERFORMANS YÖNERGESİ

27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE
DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Değerlendirme: Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlıkta kalite standartlarının uygulanıp uygulanmadığını ve uygulanma düzeylerini belirlemek için yerinde yapılan incelemeyi,
c) Değerlendirici: Bakanlıkça yetkilendirilen ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kişiyi,
ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Kalite puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neticesinde sağlıkta kalite standartlarının uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri,
e) İl kalite koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulan birimi,
f) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS): Bakanlıkça, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik geliştirilen standartların tamamını,
g) Sağlık kurum ve kuruluşu: Kamu ve özel sektöre ait hastaneleri, tıp/dal merkezlerini, ağız ve diş sağlığı merkezleri/hastanelerini, birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarını, poliklinikleri, tıbbi laboratuvarları, görüntüleme, kan ve diyaliz gibi merkezleri ile il ambulans servislerini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Standartların Uygulanması ve Değerlendirme
Sağlıkta kalite standartlarının uygulanması

MADDE 5 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları; uygulamalarında sağlıkta kalite standartlarına uygun çerçevede düzenlemeler yapar. SKS esas alınarak yapılan öz değerlendirmeler ve sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirirler.

(2) Sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken sağlıkta kalite standartları ve bunlara ilişkin rehberler Genel Müdürlükçe hazırlanarak Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(3) Sağlık kurum ve kuruluşları, sağlıkta kalite standartları ve rehberlerinin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra sorumlu tutulurlar.

(4) Genel Müdürlük, sağlıkta kalite standartlarının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya yönelik uzaktan ya da yerinde eğitim faaliyetleri düzenler ya da düzenlenmesini sağlar.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Bakanlık, sağlıkta kalite standartları doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarını değerlendirir.

(2) Sağlıkta kalite standartlarının hazırlanması, değerlendirme süreci ve değerlendiricilerin belirlenmesine ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.

(3) Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır. İlgili yıldaki kalite puanı 95 ve üstü olan kurum ve kuruluşlar, öz değerlendirme sonuçlarını takip eden yılın Ocak-Haziran ayları arasında Bakanlığa göndermeleri durumunda o yıl değerlendirme yapılmaz ve mevcut kalite puanının geçerliliği devam eder. Ancak kurum ve kuruluşun talebi üzerine yeniden değerlendirme de yapılabilir.

(4) Değerlendirmeler önceden ilan edilen takvime ve Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kalite standartları değerlendirme rehberine uygun olarak gerçekleştirilir.

(5) Sağlıkta kalite standartlarının tümü veya Genel Müdürlükçe belirlenecek bir kısmı ve/veya bölümler üzerinden değerlendirme yapılabilir.

(6) Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut delillerle birlikte en geç yedi gün içinde yazılı olarak Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, Bakanlıkça en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

(7) Sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite puanı, Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kalite standartları puan hesaplama rehberine uygun şekilde hesaplanır.

(8) Sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili yılda aldıkları kalite puanları takip eden yılın sonuna kadar geçerlidir.

(9) Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite puanlarını ilan edebilir. Bu ilanın takip eden yılın ilk üç ayında yapılması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

ZİYARETCİ VE HASTA REHBERİ

Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar

ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİNDE ZİYARET SAATLERİ

ÖĞLEN:12.00/15.00 AKŞAM:18.00/21.00

Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir?

– Yoğun bakımda yatan hastalar

-Bulaşıcı hastalığı olan hastalar

-Bağışıklık sistemi bozuk hastalar

(kanser tedavisi alan,  organ nakli yapılmış,  steroid tedavisi alan hastalar)

-Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar

(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

 • Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
 • Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler
 • Hastane güvenliğini bozar
 • Uyuyan hastalar rahatsız olur
 • Hasta hakları ihlal edilir

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir?

 • 12 yaş altı çocuklar,
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar
 • Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar

Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

Dikkat edilmesi gereken kurallar

 • Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
 • Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
 • Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 • Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
 • Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
 • Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
 • Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır
 • Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
 • Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir
 • Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir• Kemik iliği nakli ve  organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır

Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir

REFAKETÇI KURALLARI                                                       

 1. Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 2. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
 3. Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.
 4. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00 den sonra kapatılması gerekir.
 5. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 6. Refakatçiler hastane dahilin de tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.
 7. Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 8. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.
 9. Refakatçiler hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
 10. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
 11. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir.

 

HEKİMİN GÜNLÜK VİZİTLERİ

Hekiminiz her gün sizi yatağınızda ziyaret ederek hastalığınıza ilişkin gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. Hekiminizin vereceği talimatlar doğrultusunda hemşireniz takip ve tedavinizi uygulayacaktır.

TELEFON KULLANIMI

– Her hasta başında telefon mevcuttur.

– Odanızda bulunan telefonun “0” tuşuna basarak santrale ulaşabilirsiniz. Hastane içi dahili görüşmeleri yapabilirsiniz.

KAHVALTI VE YEMEK SAATLERİ

KAHVALTI: 07.00 ile 08.00 arası

ÖĞLE: 11.30 ile 12.30

AKŞAM: 17.00 ile 18.00

Saatleri arasında yemek dağıtımı yapılmaktadır

HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ

Hemşire ihtiyacı olduğunda hasta başı ünitelerinde var olan butona basarak hemşireye ulaşabilirsiniz.

TUVALET BANYO KULLANIMI

– Elektrik ve Musluklar açık bırakılmamalıdır.

– Hijyene dikkat edilmelidir.

– Banyo veya tuvalet içinde iken sorun olursa hemşire çağrı butonuna basarak yardım istenebilir.

– Hastaları refakatçi yada hemşire olmadan tuvalete kaldırmayınız.

KİŞİSEL AYARLAR
Tema Rengi Seçiniz
YATAY AÇI
 • SOLA YASLA
 • SAĞA YASLA
Box Ekran Yada Geniş Ekran
 • Geniş
 • Box
Box Modu İçin Arka Plan Seçebilirsiniz
Seçeceğiniz ayarlar, web sitemiz üzerinde bazı alanları kişisel tercihinize göre görmenizi sağlamaktadır.